Flash news!
Home arrow ตลาดกลางสินค้าเกษตรสระแก้ว
ตลาดกลางสินค้าเกษตรสระแก้ว
ความเป็นมา
จากสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจตกต่ำในประเทศไทย ส่งผลให้พี่น้องประชาชน ทุกครัวเรือนประสบกับความเดือดร้อน จากสิ้นค้าอุปโภคราคาแพงขึ้น การจ้างงานลดน้อยลงหลายคนถูกเลิกจ้าง แรงงานจำนวนมากต้องย้อนกลับสู่ภูมิลำเนาเข้าสู้ภาคเกษตร  ในสภาวะที่ประชาชนกำลังประสบปัญหาความเดือดร้อน  ทางเทศบาลตำบลศาลำดวนจึงมีแนวคิดก่อสร้างตลาดกลางสินค้าเกษตรสระแก้ว  โดยมีพิธีเปิดตลาดกลางสินค้าเกษตรสระแก้ว เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2540

ผลการดำเนินการ
-  จำนวนเกษตรกรผู้ชื้อ-ผู้ขาย ประมาณ 2,500-3,000 คน/วัน
-  ปริมาณสินค้าที่ชื้อขาย 80-100 ตัน/วัน
-  ที่มาของผลผลิตจากทุกตำบลใน อำเภอเมืองสระแก้ว อำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภอวังน้ำเย็น อำเภอคลองหาด อำเภอวัฒนานคร อำเภออรัญประเทศ อำเภอตาพระยา
-  สถานที่รับไปจำหน่าย และจากจังหวัดใกล้เคียงในอำเภอและจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ จังหวัดปราจีนบุรี จันทบุรี ชลบุรี นครราชสีมา บุรีรัมย์ ฯลฯ ที่สำคัญที่สุดคือ ตลาดสี่มุมเมือง ซึ่งทำให้มีการรับซื้อผลผลิตการเกษตรหมดทุกชนิด ทุกวัน

 ราคาผักและผลไม้ ที่จำหน่ายทั้งปลีกและส่ง
-  ถูกกว่าราคาในท้องตลาดทั่วไป ประมาณ 50-60 %
-  ปริมาณเงินหมุนเวียน (อัตราเฉลี่ย/วัน 600,000-700,000 บาท )
-  การบริหารตลาด เทศบาลตำบลศาลาลำดวนร่วมกับตัวแทนของผู้ซื้อ ผู้ขาย และเกษตรกรในลักษณะร่วมกันคิดร่วมกันทำ ร่วมกันแก้ไข และร่วมกันใช้ประโยชน์ โดยมีจุดเน้นให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุด

Image