Flash news!
Home arrow บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลศาลาลำดวน

วิสัยทัศน์ :
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สมดุลและยั่งยืน คืนสภาพแวดล้อมให้สะอาดปลอดมลพิษ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีส่วนร่วมทุกกระบวนการ

พันธกิจ :
1. สร้างระบบบริหารจัดการที่ดี
2. สร้างระบบคมนาคมขนส่ง
3 สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง
4. สร้างชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งตนเอง
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา
6. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อมที่ดีของเมือง ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน