Flash news!
Home arrow ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย
ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย
ดัชนี บทความ
ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย
หน้า 2
หน้า 3

เทศบาลตำบลศาลาลำดวนเดือนนี้กุมภาพันธ์  2554
 รายงาน รับ - จ่าย เงินสด 
    ปีงบประมาณ  2554 
จนถึงปัจจุบัน  เดือนนี้ 
ประมาณการ เกิดขึ้นจริง รายการรหัส เกิดขึ้นจริง 
บาท บาท  บัญชี บาท 
   66,342,346.32 ยอดยกมา   68,345,405.74
  รายรับ (หมายเหตุ 1)  
       230,000.00        103,979.04 ภาษีอากร411000         69,038.39           
       471,700.00        190,043.00 ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต412000         33,325.00           
    1,540,000.00        722,143.05 รายได้จากทรัพย์สิน413000         46,000.00           
                      -                         -   รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์414000                      -                          
       180,000.00        120,524.00 รายได้เบ็ดเตล็ด415000           4,745.00           
    9,527,000.00     3,705,341.30 ภาษีจัดสรร420000    1,654,710.23        
  10,000,000.00     8,188,914.00 เงินอุดหนุนทั่วไป430000    4,094,457.00      
                      -          489,000.00 เงินอุดหนุนทั่วไป-เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา430000                      -             
          42,000.00 เงินอุดหนุนทั่วไป-เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ430000                      -               
          77,595.00 เงินอุดหนุนทั่วไป-เงินสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก430000         15,519.00             
            6,226.00 เงินอุดหนุนทั่วไป-ภายใต้แผนปฏิบัติไทยเข้มแข็งฯ430000                      -                
  21,948,700.00   13,645,765.39       5,917,794.62
                       -   รายได้ค่าเช่าอาคารค้างรับ110300                      -                                         
                       -   ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน110601                      -                                    
               219.45 ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่110602                44.65                          
            1,760.00 ลูกหนี้-ภาษีป้าย110603                      -                         
               363.51 เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ ภบท.5%230105              186.96                          
          37,645.00 เงินรับฝาก -เงินประกันสัญญา230108         15,445.00                     
                       -   เงินรับฝาก -หลักประกันซอง230199                      -                                      
          43,969.25 เงินรับฝาก-สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล-         43,969.25                     
        270,000.00 เงินรับฝาก-โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นเกมส์ฯ-       240,000.00                  
                       -   เงินรับฝาก-เงินสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน-                      -                                      
  21,948,700.00   13,999,722.60      6,217,440.48
    
 - 2 -
จนถึงปัจจุบัน   เดือนนี้ 
ประมาณการ เกิดขึ้นจริง รายการรหัส เกิดขึ้นจริง 
บาท บาท  บัญชี บาท 
  รายจ่าย  
    2,045,550.00        373,846.00 งบกลาง510000         93,699.00
    5,252,980.00     1,915,430.00 เงินเดือน522000       375,460.00
       240,900.00          99,600.00 ค่าจ้างประจำ522000         19,920.00
    1,921,680.00        698,000.00 ค่าจ้างชั่วคราว522000       139,600.00
    1,345,600.00        164,652.00 ค่าตอบแทน531000         40,563.00
    2,861,020.00        550,934.89 ค่าใช้สอย532000       101,489.72
    1,461,000.00        289,000.64 ค่าวัสดุ533000         56,013.40
       981,000.00        418,789.32 ค่าสาธารณูปโภค534000         70,285.15
       410,890.00        112,200.00 ค่าครุภัณฑ์541000                      -  
    3,482,140.00        308,898.00 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง542000       308,898.00
       176,800.00          55,900.00 เงินรายจ่ายอื่น550000                      -  
    1,715,480.00        273,800.00 เงินอุดหนุน560000       228,800.00
  21,895,040.00     5,261,050.85       1,434,728.27
          69,500.00 ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ110605         69,500.00
        169,215.00 ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม110606           9,215.00
     1,379,180.12 รายจ่ายค้างจ่าย210402                      -    
            2,883.00 เงินรายจ่ายรอจ่าย210500                      -  
                       -   จ่ายเงินสมทบกองทุน กบท. (10%)-                      -  
        406,500.00 เงินอุดหนุนทั่วไป-เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา-         81,000.00
          29,500.00 เงินอุดหนุนทั่วไป-เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ-           5,500.00
          43,969.25 จ่ายเงินรับฝาก-สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ-         43,969.25
          62,076.00 เงินรับฝาก-เงินสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ-              739.00
                       -   เงินรับฝาก-เงินอุดหนุนทั่วไปภายใต้แผนปฏิบัติไทยเข้มแข็งฯ                       -  
                                  
  26,209,089.99     7,423,874.22 รวมรายจ่าย    1,644,651.52
    6,575,848.38 รายรับสูง        ต่ำกว่า      รายจ่าย    4,572,788.96
  
  72,918,194.70 ยอดยกไป  72,918,194.70