Flash news!
Home arrow รายงานทางการคลัง
รายงานทางการคลัง

รายได้ของเทศบาลตำบลศาลาลำดวนปีที่ผ่าน พ.ศ. 2549

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงาน รับ - จ่ายเงินสด (วันที่ 30 กันยายน 2549)

ที่

แหล่งที่มาของรายได้

จำนวนเงิน (บาท)

คิดเป็นร้อยละ

1

รายได้จัดเก็บเอง

 

 

 

 1. หมวดภาษีอากร

 

 

 

 1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

160,337.00

 

 

 1.2 ภาษีบำรุงท้องที่

5,975.50

 

 

 1.3 ภาษีป้าย

-

 

 

 1.4 อากรฆ่าสัตว์

32,798.00

 

 

 1.5 ภาษีบำรุง อบจ.จากสถานค้าปลีกยาสูบ

10,193.00

 

 

 1.6 ภาษีบำรุง อบจ.จากสถานค้าปลีกน้ำมัน

-

 

 

รวม

209,308.50

0.84

 

2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

 

 

 

2.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมการฆ่าสัตว์และ 

จำหน่ายเนื้อสัตว์

15,831.00

 

 

 2.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา

-

 

 

 2.3 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน

-

 

 

 2.4 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์

-

 

 

 2.5 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

-

 

 

 2.6 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย

52,280.00

 

 

 2.7 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล

-

 

 

 2.8 ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง

-

 

 

 การจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม

 

 

 

 อาหารในอาคาร หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่ไม่เกิน 

 

 

 

 200 ตารางเมตร

 

 

 

 2.9 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน

-

 

 

 2.10 ค่าธรรมเนียมปิดแผ่นป้ายประกาศ หรือเขียนข้อ

-

 

 

 ความ หรือภาพ ติดตั้ง เขียนป้าย หรือเอกสาร หรือ

 

 

 

 ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศเพื่อโฆษณาแก่ประชาชน

 

 

 

 2.11 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร

-

 

 

 2.12 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน

-

 

 

 2.13 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า

-

 

 

 2.14 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษา

-

 

 

 คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

 

 

 

 2.15 ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้เข้าพักโรงแรม

-

 

 

 2.16 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจัดระเบียบ

-

 

 

 จอดยานยนต์

 

 

 

 2.17 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก

-

 

 

 2.18 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการป้องกันและระงับ

 

 

 

 อัคคีภัย

 

 

 

 2.19 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น

-

 

 

 2.20 ค่าปรับการผิดสัญญา

-

 

 

 2.21 ค่าปรับอื่น ๆ

-

 

 

 2.22 ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูล

-

 

 

 หรือมูลฝอย

 

 

 

 2.23 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

-

 

 

 2.24 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือ

-

 

 

 สถานที่สะสมอาหารในอาคาร หรือพื้นที่ใดซึ่งมี

 

 

 

 พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

 

 

 

 2.25 ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

362,930.00

 

 

 2.26 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

-

 

 

 2.27 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาใช้เครื่อง

305.00

 

 

 ขยายเสียง

 

 

 

 2.28 ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ

-

 

 

รวม

431,346.00

1.74

 

3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

 

 

 

 3.1 ค่าเช่าที่ดิน

 -

 

 

 3.2 ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่

762,750.00

 

 

 3.3 ดอกเบี้ย

151,152.10

 

 

3.4 เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ

-

 

 

 3.5 ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด

-

 

 

รวม

913,902.10

3.71

 

4. หมวดรายได้จากการสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

 

 

 

  4.1 เงินช่วยเหลือจากท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ

-

 

 

 4.2 เงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือ

-

 

 

 การพาณิชย์

 

 

 

 4.3 รายได้จากการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์

-

 

 

 (ไม่แยกเป็นงบเฉพาะการ)

 

 

 

รวม

-

-

 

5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

 

 

 

 5.1 เงินที่มีผู้อุทิศให้

-

 

 

 5.2 ค่าขายแบบแปลน

-

 

 

 5.3 ค่าเขียนแบบแปลน

-

 

 

 5.4 ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง

-

 

 

 5.5 ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร

-

 

 

 5.6 ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด

-

 

 

 5.7 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ

254,683.54

 

 

รวม

254,683.54

1.04

 

6. หมวดรายได้จากทุน

 

 

 

 6.1 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน

-

-

 

รวม

-

-

2

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง

 

 

 

ส่วนท้องถิ่น 

 

 

 

1. หมวดภาษีจัดสรร

 

 

 

 1.1 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน

-

 

 

 1.2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม

10,247,656.20

 

 

 1.3 ภาษีบำรุง อบจ.จากภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บตาม

-

 

 

 ประมวลรัษฎากร 5%

 

 

 

 1.4 ภาษีธุรกิจเฉพาะ

2,840.04

 

 

 1.5 ภาษีสุรา

234,293.91

 

 

 1.6 ภาษีสรรพสามิต

1,031,478.99

 

 

 1.7 ภาษีการพนัน

-

 

 

 1.8 ภาษีที่ดิน

130,664.00

 

 

 1.9 ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่าไม้

-

 

 

 1.10 ค่าภาคหลวงแร่

3,868.56

 

 

 1.11 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม

4,965.68

 

 

 1.12 เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ

-

 

 

 1.13 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน

-

 

 

 1.14 อากรประทานบัตรและอาชยาบัตรประมง

-

 

 

 1.15 อากรรังนกอีแอ่น

-

 

 

 1.16 ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาลและใช้น้ำบาดาล

-

 

 

 1.17 ค่าธรรมเนียมสนามบิน

-

 

 

รวม

11,655,767.38

46.83

3.

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

 

 

 1. หมวดเงินอุดหนุน

 

 

 

 1.1 เงินอุดหนุนเพื่อการบูรณะท้องถิ่นและกิจการอื่น

11,409,701.00

 

 

 ทั่วไป (หรือเงินอุดหนุนทั่วไป)

 

 

 

 1.2 เงินอุดหนุนทั่วไป (อบต.)

-

 

 

 1.3 เงินอุดหนุนกรณีต่าง ๆ ที่ต้องนำมาตั้งงบประมาณ

-

 

 

รวม

11,409,701.00

45.84

4

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์

 

 

 

1. หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

 

 

 

 1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านการศึกษา

-

 

 

 1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐาน

-

 

 

 1.3 เงินอุดหนุนทั่วไป (เงินส่งเสริมสวัสดิการเบี้ยยังชีพ

-

 

 

 ผู้สูงอายุ)

 

 

 

รวม

-

-

 

รวมทั้งสิ้น

 24,892,708.52

100


เปรียบเทียบรายได้ 3 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2547 - 2549)

ที่

แหล่งที่มารายได้

ปีงบประมาณ

2547

ปีงบประมาณ

2548

ปีงบประมาณ

2549

1.

รายได้จัดเก็บเอง

 

 

 

 

 - หมวดภาษีอากร

184,010.35

187,510.40

209,308.50

 

 - หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

387,697.00

396,148.00

431,346.00

 

 - หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

765,619.71

655,086.68

913,902.10

 

 - หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและ

-

-

-

 

 การพาณิชย์

 

 

 

 

 - หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

201,737.75

255,180.03

254,683.54

 

 - หมวดรายได้จากทุน

-

-

 

 

รวม

1,539,064.81

1,493,925.11

1,809,240.14

2.

รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร

 

 

 

 

ปกครองส่วนท้องถิ่น

 

 

 

 

 - หมวดภาษีจัดสรร

8,287,663.51

11,935,393.74

11,655,767.38

 

รวม

8,287,663.51

11,935,393.74

11,655,767.38

3.

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

 

 

 

- หมวดเงินอุดหนุน

8,522,297.01

10,033,578.00

11,409,701.00

 

รวม

10,375,596.28

10,033,578.00

11,409,701.00

4.

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุ

 

 

 

 

วัตถุประสงค์

 

 

 

 

- หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

-

-

 

 

รวม

-

-

-

 

รวมทั้งสิ้น

20,202,324.60

23,462,896.85

24,892,708.52ข้อมูลด้านรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน งบประมาณ 3 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2547 - 2549)

ที่

หมวดรายจ่าย

ปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ

2547

2548

2549

จ่ายจริง (บาท)

จ่ายจริง (บาท)

จ่ายจริง (บาท)

1

ด้านบริหารงานทั่วไป

 

 

 

 

 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

1,789,206.92

3,443,887.83

6,161,259.34

 

 1.2 แผนงานการรักษาความสงบ

 158,820.00

 344,140.00

344,960.00

 

 ภายใน

 

 

 

2

ด้านบริการชุมชนและสังคม

 

 

 

 

 2.1 แผนงานการศึกษา

 476,591.43

35,000.00

2,211,314.00

 

 2.2 แผนงานสาธารณสุข

472,158.51

520,304.46

1,188,920.64

 

 2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

-

-

176,600.00

 

 2.4 แผนงานเคหะและชุมชน

6,434,405.99

3,282,923.75

1,597,111

 

 2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

 ของชุมชน

-

-

10,000.00

 

 2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม

 และนันทนาการ

1,565,171.00

194,561.40

-

3

ด้านการเศรษฐกิจ

 

 

 

 

  3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและ

-

-

-

 

 โยธา

 

 

 

 

 3.2 แผนงานการเกษตร

-

-

-

 

 3.3 แผนงานการพาณิชย์

-

-

-

4

ด้านการดำเนินงานอื่น

 

 

 

 

 4.1 แผนงานงบกลาง

341,982.75

426,561.75

843,717.16

รวม

11,238,336.60

8,247,379.19

12,533,882.14การจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 3 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2547 - 2549)

ที่

หมวด

ปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ

2547

2548

2549

จ่ายจริง (บาท)

จ่ายจริง (บาท)

จ่ายจริง (บาท)

1

รายจ่ายงบกลาง

341,982.75

426,561.75

843,717.16

2

รายจ่ายตามแผนงาน

 

 

 

 

 - หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

 754,949.00

1,517,687.00

2,474,702.00

 

 - หมวดค่าจ้างชั่วคราว

 403,376.00

744,480.00

776,160.00

 

 - หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

 1,269,443.92

2,096,564.51

3,475,106.60

 

 - หมวดค่าสาธารณูปโภค

 370,442.97

431,496.18

544,879.38

 

 - หมวดเงินอุดหนุน

 2,315,854.96

489,953.75

2,145,585.00

 

 - หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

 5,782,287.00

2,540,636.00

2,087,132.00

 

 - หมวดรายจ่ายอื่น

-

-

186,600

รวม

11,238,336.60

8,247,379.19

12,533,882.14