Flash news!
Home arrow โครงสร้างพื้นฐาน
โครงสร้างพื้นฐาน

โครงสร้างพื้นฐาน

การคมนาคม

 • ถนน จำนวน 11 สาย ดังนี้

ประเภทถนน

เส้นทาง / สถานที่

ลักษณะ

ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 (สุวรรณศร) 

2. สายศาลาลำดวน – เขามะกา

3. สายศาลาลำดวน – โคกปี่ฆ้อง

 

 


 

 


 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

1. ถนนเทศบาลซอย 1

ผิวจราจรกว้าง  4 เมตร ยาว 350 เมตร

 

2. ถนนเทศบาลซอย 2

ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 550 เมตร

 

3. ถนนเทศบาลซอย 3

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 135 เมตร

 

4. ถนนเทศบาลซอย 4

ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 480 เมตร

 

5. ถนนเทศบาลซอย 6

ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 390 เมตร

 

6. ถนนเทศบาลซอย 7

ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 380 เมตร

 

7. ถนนเทศบาลซอย 8

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 350 เมตร

 

8. ถนนเทศบาลซอย 9

ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 390 เมตร

 

9. ถนนหลังวัดศาลาลำดวน

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 420 เมตร

 

10. ถนนหน้าสถานีรถไฟบ้านศาลาลำดวน

ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 560 เมตร


 • การจัดการขนส่งมวลชน
  -
  มีรถโดยสารประจำทาง สายตะวันออก ได้แก่
  กรุงเทพฯ - อรัญประเทศ
  สระบุรี - จันทบุรี
  ปราจีนบุรี - อรัญประเทศ
  ฉะเชิงเทรา - อรัญประเทศ
  นครราชสีมา - จันทบุรี
  มุกดาหาร - พัทยา
  - มีเส้นทางรถไฟฟ้าสายตะวันออกจากกรุงเทพฯ - อรัญประเทศ

การประปา
1. จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา 820 ครัวเรื่อน คิดเป็นร้อยละ 100 ของครัวเรื่อนทั้งหมด
2. น้ำประปาที่ผลิตได้ 60 ลบ.ม. / วัน
3. อัตราการใช้น้ำประปาเฉลี่ย 50 ลบ.ม. / วัน
4. แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปา คือบ่อบาดาล
5. หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา คือประปาชุมชน จำนวน 9 แห่ง

ไฟฟ้า
1. จำนวนครัวเรื่อนที่ใช้ไฟฟ้า 820 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100 ของครัวเรือนทั้งหมด
2. ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟฟ้าส่องสว่าง) จำนวน 4 จุด คลอบคลุมถนนเทศบาล 4 ซอย

การสื่อสาร
1. ตู้โทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่ จำนวน 19 เครื่อง
2. ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขที่ให้บริการด้านไปรษณีย์ในพื้นที่ 1 แห่ง (สาขาย่อย)
3. เสียงตามสายเทศบาล จำนวน 1 แห่ง ระบบเสียงตามสายในพื้นที่ให้บริการได้ครอบคลุมร้อยละ 90 ของพื้นที่
4. ศูนย์วิทยุสื่อสารเทศบาลตำบลศาลาลำดวน

ลักษณะการใช้ที่ดิน

ลักษณะการใช้ที่ดิน

จำนวนพื้นที่ (ไร่)

พื้นที่พักอาศัย

 720

พื้นที่เกษตรกรรม

 960

พื้นที่ปศุสัตว์

 105

พื้นที่อุตสาหกรรม

  5

พื้นที่ตั้งหน่วยงานของรัฐ

   3

พื้นที่ตั้งสถานศึกษา

 7

พื้นที่ว่างเปล่า

 120


ด้านเศรษฐกิจ
 • โครงสร้างทางเศรษฐกิจ / รายได้ประชากร
  - อาชีพหลักของประชากร คือการทำนา ทำสวน ทำไร่
  - อาชีพรองของประชากร คือการค้าขาย รับจ้าง
  - รายได้เฉลี่ยของประชากร 20,000 บาท / คน / ปี
 • การเกษตรกรรม
  - ลักษณะการประกอบการเกษตรกรรมในเขตเทศบาลส่วนใหญ่ ได้แก่ ทำนา ทำสวน ทำไร่
  - ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญได้แก่ ข้าวโพด ข้าว มันสัมปะหลัง
  - จำนวนครัวเรือนในภาคเกษตรกรรม 600 หลังคาเรือน
  - มูลค่าการผลิตทางการเกษตรประมาณ 10,000,000 ล้านบาท / ปี
 • การพาณิชยกรรมและการบริการ

  ลักษณะการทำพาณิชยกรรมและบริการ

  จำนวน (แห่ง)

  ร้านค้าขายของชำ

  28

  ปั๊มน้ำมันและก๊าซ

  1

  ตลาดสด

  2

  โรงงานอุตสาหกรรม

  2

  ร้านจำหน่ายอาหาร

  14

  ร้านค้าแผงลอย

  35

  ร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร

  6

  ร้านตัดผมชาย

  2

  ร้านเสริมสวย

  2


 • การอุตสาหกรรม
  โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 1 แห่ง คือ
  1. บริษัท โนอาห์ แพค จำกัด
 • การท่องเที่ยว
  - แหล่งท่องเที่ยว ไม่มี
 • การปศุสัตว์
  - ลักษณะการประกอบการประศุสัตว์ในเขตเทศบาล ได้แก่ การเลี้ยงโค กระบือ
  - พื้นที่การปศุสัตว์ ประมาณ 105 ไร่
  - จำนวนครัวเรือนในภาคการปศุสัตว์ 10 ครัวเรือน
  - มูลค่าผลผลิตทางการปศุสัตว์ ประมาณ 1,200,000 บาท / ปี

ด้านสังคม
 • ชุมชน
  - ศูนย์กลางสาธาณะสุขมูลฐานชุมชน จำนวน 1 แห่ง
  - อาสาสมัครสาธารณะสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 41 คน
 • ศาสนา
  - ประชากรนับถือศาสนาพุทธร้อยละ 98 มีวัด 1 แห่ง
 • ประเพณี วัฒนธรรม
  -
  ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ ได้แก่การทำบุญเข้าพรรษา - ออกพรรษา ประเพณีวันสงกรานต์ ประเพณีวันลอยกระทง
 • สถานบริการด้านการศึกษา

  ที่

  สถานบริการด้านการศึกษา

  จำนวน

  รวม

  แห่ง

  ครู

  นักเรียน

  จำนวน

  ชาย(คน)

  หญิง(คน)

  นักเรียน

  1.

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

  -

  -

  -

  -

  -

  2.

  โรงเรียนระดับอนุบาล

  -

  -

  -

  -

  -

  3.

  โรงเรียนระดับประถมศึกษา

  1

  12

  106

  115

  221

  4.

  โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

  -

  -

  -

  -

  -

  5.

  โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

  -

  -

  -

  -

  -

  6.

  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน

  -

  -

  -

  -

  -

  7.

  ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน

  -

   

   

   

   

   


 • กีฬานันทนาการ / ผักผ่อน

  ประเภท

  จำนวน (แห่ง)

  สนามกีฬาอเนกประสงค์

  1

  สนามบาสเกตบอล

  1

  สวนสาธารณะ

  1

  สนามเด็กเล่น

  1

  สนามวอลเลย์บอล

  1

  สนามตระกร้อ

  1


สาธารณะสุข

ที่

ประเภทสถานพยาบาล

จำนวน (แห่ง)

จำนวนบุคลากร

ผู้เข้ารับบริการ

เฉลี่ยต่อเดือน

1.

โรงพยาบาล

-

-

-

2.

สถานีอนามัย

1

4

770

3.

คลินิก

-

-

-

4.

สถานพยาบาล

2

2

220

5.

ร้านขายยาแผนปัจจุบัน

1

-

-

6.

กองทุนยาและเวชภัณฑ์

-

-

-


 • สาเหตุการเจ็บป่วยของผู้ป่วยนอกที่เข้ารักษาพยาบาลในสถานีอนามัย 10 อันดับแรก / แสนประชากร

  ลำดับ

  สาเหตุการป่วย

  จำนวน

  อัตราต่อแสนประชากร

  1

  โรคระบบหายใจ

  2,247

  48,161

  2

  โรคระบบทางเดินอาหาร

  1,504

  33,737

  3

  โรคระบบไหลเวียนเลือด

  1,476

  33,109

  4

  โรคต่อมไร้ท่อ

  1,055

  23,665

  5

  โรคระบบกล้ามเนื้อและโครงร่าง

  1,041

  23,351

  6

  กลุ่มอาการ,อาการแสดง

  700

  15,702

  7

  สาเหตุจากภายนอก

  468

  10,498

  8

  โรคติดเชื้อและปรสิต

  236

  5,294

  9

  โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อ

  129

  2,894

  10

  โรคตา

  108

  2,423


 • โรคเฝ้าระวัง

  ลำดับ

  สาเหตุการป่วย

  จำนวน

  อัตราต่อแสนประชากร

  1

  โรคอุจจาระร่วง

  158

  2,423

  2

  โรคสุกใส

  29

  650

  3

  โรคตาแดง

  23

  516

  4

  เริม

  7

  157

  5

  ไข้เลือดออก

  3

  67.29


 • การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  - สถิติเพลิงไหม้ในรอบปี (1 ม.ค. - 31 ธ.ค.) ไม่มี
  - รถยนต์บรรทุกน้ำได้รับจัดสรรจากกรมการปกครอง จำนวน 1 คัน จุน้ำได้ 10 ลูกบาศก์เมตร

  - รถกระเช้ากู้ภัย จำนวน 1 คัน
  - เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม จำนวน 1 เครื่อง

  - พนักงานดับเพลิงจำนวน 2 คน
  - การฝึกซ้อมบรรเทาสาธารณภัยปีที่ผ่านมา จำนวน 1 ครั้ง
  - เครื่องสูบน้ำจำนวน 1 เครื่อง