Flash news!
Home arrow สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน

สภาพและข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไป

ลักษณะทั่วไป
เทศบาลตำบลศาลาลำดวนตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดสระแก้ว ห่างจากศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้วประมาณ 18 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 250 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 3.84 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 2,400 ไร่) ประกอบด้วยชุมชนจำนวน 6 ชุมชน มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
  • ทิศใต้ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ประชากร
จำนวนประชากรตามสถิติทะเบียนราษฎร 2,506 คน แยกเป็นชาย 1,225 คน หญิง 1,281 คน จำนวนครัวเรือน 820 ครัวเรือน (ข้อมูล ณ กันยายน 2549) ดังนี้

 หมู่ที่

 จำนวนครัวเรือน

  ประชากร (คน)

 ชาย

 หญิง

หมู่ 1

 428

 689

 722

หมู่ 2

  392

 536

 559

 รวม

 820

 1,225

 1,281

  • ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 656 คน / ตารางกิโลเมตร
  • ลักษณะโครงสร้างประชากรโดยทั่วไปเฉลี่ย 3-4 คน / หลังคาเรื่อน
ภูมิอาการ
ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไป จะมีอากาศร้อนจัดในฤดูร้อน และค่อนข้างหนาวในฤดูหนาว อุณหภูมิอากาศเฉลี่ยสูงสุด - ต่ำสุด และปริมาณน้ำฝนในปี พ.ศ. 2549 (ข้อมูลสถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว)
1. อุณหภูมิอากาศเฉลี่ย 27.50 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิอากาศเฉลี่ยต่ำสุด 23.57 องศาเซลเซียส
2. ปริมาณน้ำฝนรวมทั้งปี 1,651 มิลลิเมตร
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อวัน 4.51 มิลลิเมตร

แหล่งน้ำ
1. หนอง / บึง จำนวน 1 แห่ง คือบึงลำดวน ขนาดความจุ 240,000 ลูกบาศก์เมตร

น้ำเสีย
1. ปริมาณน้ำเสีย 25 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

ขยะ
1. ปริมาณขยะ 3 - 5 ตัน / วัน ปริมาณขยะที่กำจัดได้ จำนวน 3 - 5 ตัน / วัน กำจัดขยะโดยวิธีกองบนพื้น, กองบนพื้นแล้วเผา, ฝังกลบ
2. รถยนต์ที่ใช้จัดเก็บขยะ จำนวน 2 คัน ขนาดความจุคันละ 7.6 ลูกบาศก์เมตร
3. ที่ดินสำหรับกำจัดขยะเป็นที่สาธารณประโยชน์ จำนวน 20 ไร่ ใช้ที่ดินสำหรับกำจัดขยะไปแล้ว จำนวน 5 ไร่ (ลานคอนกรีต) ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 ห่างจากเขตชุมชนเป็นระยะทาง 2 กิโลเมตร คาดว่าจะสามารถกำจัดขยะได้อีก 20 ปี

แผนที่เทศบาลตำบลศาลาลำดวน