Flash news!
Home arrow นโยบายการพัฒนา
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น

1.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 • จะดำเนินการก่อสร้าง  ปรับปรุงถนน  ทางเท้า  ท่อระบยน้ำ  ให้ได้มาตรฐานและอยู่ในสภาพดี
 • จะดำเนินการปรับปรุง  ซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ  ให้ทั่วเขตเทศบาล

2.  ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

 • พัฒนาสภาพความเป็นอยู่  และสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลให้เป็นเมืองน่าอยู่  โดยจะปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์  การรักษาความสะอาด  และเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  และการบรรเทาเหตุรำคาญ  เช่นแสง  เสียง  ฝุ่นละอองเป็นต้น
 • ส่งเสริมงานด้านสุขาภิบาลอาหาร  เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาด  ปลอดภัย  โดยการส่งเสริมให้ร้านอาหารมีการปรับปรุง  และพัฒนามาตราฐานความสะอาดให้ดียิ่งขึ้นภายใต้โครงการ "Clean Food Good Taste"

3.  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

 • จะส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น
 • พัฒนา  เร่งรัดและรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคติดต่อที่สำคัญ  โดยเฉพาะโรคพิษสุนัขบ้า  และโรคไข้เลือดออก
 • ส่งเสริมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต    สร้างเครือข่ายความร่วมมืองานด้านสาธารณสุข  ชุมชน
 • พัมนาและปรับปรุงการขยายตัวของชุมชน  โดยการวางแผนด้านการผังเมือง เพื่อควบคุมแนวเขตการใช้ที่ดิน  และการจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดินในเขตเทศบาล
 • ส่งเสริมและพัมนาการจัดการด้านการศึกษาท้องถิ่น  โดยเฉพาะการศึกษาขั้นปฐมวัย  เช่นศูนย์พัมนาเด็กเล็ก  ฯลฯ  ตลอดจนการศึกษานอกระบบ  และการพัฒนาส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
 • ส่งเสริมและสนับสนุนงานประเพณีท้องถิ่น  งานในวันสำคัญต่างๆ  และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ของท้องถิ่น

4.  ด้านการพัฒนาการเมืองการบริการ

 • จัดให้มีและปรับปรุงสวัสดิการของประชาชน  ให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ปลอดภัย  ในด้านชีวิตและทรัพย์สิน  โดยปรับปรุงระบบสาธาณภัยให้มีประสิทธิภาพ  รวดเร็ว  ทันเหตุการณ์  การป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด  รวมทั้งให้สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  และเบี้ยยังชีพคนพิการ
 • พัฒนาระบบการบริหาร  โดยเน้นการบริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว  สุภาพ  เรียบร้อย  เพื่อให้ประชาชนเกิดความประทับใจในบริการ
 • ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคเอกชน  ในการปกครองและพัฒนาท้องถิ่น  โดยเน้นการรวมกลุ่มของประชาชนในรูปชุมชน
 • พัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ให้ครอบคลุม  ถูกต้อง  เป็นธรรม  เพื่อนำมาพัฒนาท้องถิ่น  โดยนำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมาใช้เป็นเครื่องมือ  ตลอดจนประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการในการเสียภาษีให้ประชาชนได้เข้าใจ  เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
 • ปรับปรุงอัตรากำลัง  สภาพการทำงานของพนักงานเทศบาล  และลูกจ้างให้สามารถทำงานได้อย่างมีความสุขและมีขวัญกำลังใจในการทำงาน  ตลอดจนปรับปรุงสถานที่ทำงานให้สะอาด  สะดวกต่อการปฏิบัติงาน
 • เพิ่มการบริการด้านข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  และพัฒนาเสียงประชาสัมพันธ์  โดยจะทำการจัดตั้งศูนย์กระจายข่าว  ด้วยระบบเสียงไร้สาย