Flash news!
Home arrow ยุทธศาสตร์และการพัฒนา
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง 3 ปี (พ.ศ. 2551 – 2553)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทศบาลตำบลศาลาลำดวน เป็นแนวทางการพัฒนาของเทศบาล โดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาอำเภอ จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 11 แนวทางการพัฒนาดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมสะดวก

1.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงเป็นระบบ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

1.2 จัดระบบการคมนาคมให้เป็นระเบียบ ปลอดภัย

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประชาชนมีคุณภาพ

2.1 พัฒนาความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต

2.2 การแก้ไขปัญหาความยากจนและกระจายรายได้

2.3 การบริการพื้นฐาน

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมการเกษตร

3.1 ส่งเสริมตลาดกลางสินค้าการเกษตร

3.2 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

4.1 การพัฒนาบุคลากร

4.2 ปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติราชการ

4.3 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

4.4 การบริหารจัดการด้านงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ


1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการคมนาคมสะดวก

แนวทางการพัฒนา
1.1. การพัฒนาเส้นทางคมนาคม

  • การพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงเป็นระบบเพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยการก่อสร้าง ปรับปรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบบายน้ำ และจัดระบบการคมนาคมให้เป็นระเบียบ ปลอดภัย เช่นป้ายบอกเส้นทาง ไหล่ทาง สัญญาณไฟบริเวณทางแยกต่างๆ และย่านชุ่มชน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ

แนวทางการพัฒนา
2.1. การพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต

  • การพัฒนาด้านการศึกษา การสาธารณสุข การจัดให้มีความมั่นคงปลอดภัย ปลอดจากยาเสพติด ปลอดผู้มีอิทธิพล อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ

2.2. การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนและกระจายรายได้

  • การเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย พัฒนาทักษะฝีมือ ส่งเสริมการประกอบอาชีพที่ยั่งยืน และมีรายได้ที่มั่นคงพัฒนาและสนับสนุนสวัสดิการเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาศ

2.3. การพัฒนาด้านการบริการพื้นฐาน

  • การพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค - บริโภค การปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ราชการสถานที่ท่องเที่ยว อาคารบ้านเรื่อน สนามกีฬา สวนสาธารณะ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีการบริการพื้นฐานที่สะดวกและพอเพียง

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร

แนวทางการพัฒนา
3.1. การพัฒนาด้านการเกษตร

  • การส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยสารพิษ ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร การพัฒนาคุณภาพดิน การพัฒนาบุคลากรทางการเกษตร การพัฒนาคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เกษตรกรรมครบวงจรตามแนวทฤษฎีใหม่ ส่งเสริมให้มีตลาดเพื่อเป็นศูนย์กลางในการจำหน่ายสินค้าเกษตร จัดตั้งสถาบันวิจัยด้านการเกษตร

3.2 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  • การพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ำธรรมชาติ คู คลอง หนอง บึง แหล่งน้ำชลประทาน ให้สามารถเก็บกักน้ำได้ตลอดปี

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

แนวทางการพัฒนา
4.1. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

  • พัฒนา ส่งเสริมการท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ป่าไม้ แหล่งน้ำธรรมชาติ ฯลฯ

4.2. การพัฒนาด้านการค้าตลาดชายแดน

  • พัฒนาตลาดการค้าตามแนวชายแดนไทย - กัมพูชา ให้มีความสะอาด สะดวก การรักษาความปลอดภัย จัดสถานที่พยาบาลแก่นักท่องเที่ยวให้มีความพร้อมทุกด้าน

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ

แนวทางการพัฒนา
5.1. พัฒนาบุคลากร ปรับปรุงเครื่องมือ - เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติราชการ การบริการจัดการด้านงบประมาณให้มี่ประสิทธิภาพ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

  • พัฒนาบุคลากร ปรับปรุงเครื่องมือ - เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติราชการ การบริการจัดการด้านงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ รณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนตื่นตัว ถึงความสำคัญของการปกครองระบบประชาธิปไตย มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ความต้องการ การแก้ปัญหา ประเมินผลและตรวจสอบได้