Flash news!
Home arrow วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลศาลาลำดวน

จากสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานทั่วไป สภาพปัญหา ผลการวิเคราะห์ศักยภาพ การประเมินศักยภาพการพัฒนาในปัจจุบัน โอกาศการพัฒนาในอนาคตของเทศบาลตำบลศาลาลำดวน โดยการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคต่างๆ เพื่อนำมากำหนดวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลศาลาลำดวน ดังนี้

"พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สมดุลและยั่งยืน คืนสภาพแวดล้อมให้สะอาด ปลอดมลพิษ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีส่วนร่วมทุกกระบวนการ"

พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สมดุลและยั่งยืน
ประชาชนประกอบอาชีพค้าขาย และเกษตรกรรม ควรมีเป้าหมายการผลิตและการตลาดที่ชัดเจน พัฒนาการตลาดควบคู่กับการเกษตรแบบยั่งยืน ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและส่งผลกระทบต่อคุณภาพผลผลิต มีการเผยแพร่ผลผลิตและตลาดให้กลุ่มผู้บริโภครู้จักอย่างกว้างขวาง ขยายผลอย่างต่อเนื่อง

คืนสภาพแวดล้อมให้สะอาด ปลอดมลพิษ
มีเป้าหมายการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนใส่ใจรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ตลอดไป พร้อมทั้งรณรงค์ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับการรักษาสภาพแวดล้อม ทั้งภายในและนอกบ้านให้น่าอยู่ปลอดจากมลพิษและเชื้อโรคต่างๆอย่างต่อเนื่อง

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีส่วนร่วมทุกกระบวนการ
มุ้งเน้นและตระหนักถึงความยั่งยืนของแต่ละสาขาอาชีพ ไม่ส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความอยู่ดีกินดีของประชาชนในเขตเทศบาล พร้อมทั้งรณรงค์ส่งเสริมการพัฒนาต่างๆ ให้คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา และมีส่วนร่วมทุกกระบวนการ มีการแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยหลักการบริหารจัดการสังคมที่ดี 6 ประการ คือ หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม หลักความโปร่งใสหลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ หลักการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า

ภารกิจหลัก หรือพันธกิจ (Mission) ในการพัฒนาเทศบาลตำบลศาลาลำดวน

วิสัยทัศน์ เปรียบเสมือนจุดหมายปลายทางของท้องถิ่น ภารกิจหลักของการพัฒนาเสมือนเส้นทางที่ถูกต้องชัดเจนที่จะนำไปสู่จุดหมายปลายทางนั้นโดยสวัสดิภาพ

ภารกิจหลัก หมายความถึง ลักษณะหรือขอบข่ายในการดำเนินงานขององค์กรณ์ที่เกี่ยวกับลักษณะการบริหารและการจัดบริการสาธารณะ รวมทั้งแนวคิดเกี่ยวกับองค์การหรือภาพลักษณ์ที่ต้องนำเสนอ ปณิธารหรือปรัชญาการดำเนินงานขององค์กร ซึ่งเป็นขอบเขตของบทบาทอำนาจหน้าที่หลักที่มุ่งเน้นเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ที่กำหนดไว้ดังนี้

1. การสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี ด้านประสิทธิภาพการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ตลอดจนความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
2. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี
3. พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ ประชาชนและชุมชน
4. สร้างระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการขยายตัวของเมือง และการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจได้
5. พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น
6. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพที่มั่นคงให้กับประชาชนในท้องถิ่น
7. พัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้
8. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
9. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารให้ทันสมัย
10. เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีของเมืองอย่างยั่งยืน
11. การพัฒนาระบบการบริหาร และการจัดการด้านสาธารณสุข

จุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

จุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นการกำหนดขอบเขตหรือประเภทกิจกรรมที่ควรค่าแก่การดำเนินงานทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและองค์กร ซึ่งกิจกรรมเเหล่านี้จะสนับสนุน หรือนำไปสู่การบรรลุภารกิจหลักและวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้

จุดมุ่งหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากจำนำไปสู่การบรรลุภารกิจหลักและวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้แล้ว ยังต้องคำนึงถึงหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน หมายถึงการรักษาและเพิ่มพูลความเจริญงอกงามของท้องถิ่นในลักษณะที่จะเป็นการสืบสานความเจริญงอกงามนั้นให้ไพบูลย์สืบเนื่องไปถึงชั่วลูกชั่วหลาน โดยไม่ก่อให้เกิดผลเสียหายในด้านต่างๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และได้กำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนดังนี้

ด้านบริหารทั่วไป
1. มีระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนการพัฒนา การตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง
2. ประชาชนในท้องถิ่นมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3. มีความร่วมมือระหว่างประชาชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและหน่วยงานอื่น
4. มีระบบสารสนเทศที่ทันสมัยและสามารถใช้บริการได้
5. ประชาชนมีความเลื่อมใสและเข้าใจหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย

ด้านบริการชุมชนและสังคม
1. ท้องถิ่นได้รับการศึกษา และการสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
2. ศาสนา ศิลปวัฒณธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการพัฒนา
3. ท้องถิ่นปลอดยาเสพติด
4. คนมีศักยภาพและชุมชนเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้
5. ท้องถิ่นมรสภาพแวดล้อมที่สะอาดสวยงาม

ด้านเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐาน
1. การพาณิชยกรรม / การบริการ (ธุรกิจการค้า / การบริการในพื้นที่ / การลงทุน) มีความมั่นคง
2. การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
3. ท้องถิ่นมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตราฐาน เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน